Ceglédi Szakképzési Centrum – Adatkezelési szabályzata

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A DIGITÁLIS KÖZÖSSÉGI ALKOTÓMŰHELY ESEMÉNYEIN RÉSZTVEVŐK RÉSZÉRE

Ceglédi Szakképzési Centrum
2700 Cegléd, Jászberényi út 2.


1. Általános jogi közlemény

A jelen adatvédelmi tájékoztató az Alkotó Magyarország Nonprofit Kft. (mint Adatkezelő) által szervezett táborokkal, szakkörökkel, workshopokkal, képzésekkel (továbbiakban Események) és az azokra történő jelentkezéssel, valamint az azokról való tájékoztatással kapcsolatos személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást tartalmazza. Azon természetes személyek adatait kezeljük, akik az általunk szervezett Eseményeken történő részvételre jelentkeznek.

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait az érintett hozzájárulása jogalapon tároljuk. Az adatkezeléssel kapcsolatos kéréseit az alábbi elérhetőségeinken jelezheti felénk.


2. Az adatkezelő adatai


Neve: Ceglédi Szakképzési Centrum

OM: 203068

Adószám: 15831907-2-13

Székhelye: 2700 Cegléd, Malom tér 3.

Postacíme: 2700 Cegléd, Malom tér 3.

E-mail címe: ceglediszc@ceglediszc.hu

Telefonszám: +3653789934


3. Az adatkezelés jogalapja:

Szerződés teljesítése.

​A fentiek alapján az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) illetve az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges.

4. Az adatkezelés célja:

Események megszervezése, lebonyolítása és az ezekkel kapcsolatos tájékoztatás.

5. A kezelt adatok köre

​gyerek neve

gyerek kora

születési idő (évszám)

szülő vagy törvényes képviselő neve

telefonszám

lakcím

e-mail cím

betegség, allergia

speciális étrend információ

tábor alatt készült fotók

Kérjük, hogy minden esetben valós adatokat adjon meg.

A fentieken kívül azonban nem kérünk és nem is fogadunk el más adat megadását, így kérjük, hogy más személyes adatot, vagy különleges adatot (így pl. etnikai, politikai vagy vallási hovatartozására vonatkozó adatot) ne küldjön, ne adjon meg és ne osszon meg velünk.

​6. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

Az Eseményeken történő részvétel, szerződés teljesítése céljából kezelt személyes adatokat egyes esetekben kizárólag a Társaságunk kezeli, egyes esetekben a jelen tájékoztató 1. pontjában szereplő megbízó társaság részére továbbítja (a jogosultság ellenőrzése céljából).

7. Adatkezelés időtartama

A Társaság az 5., 7., 8. és 9. pontban szereplő adatokat a tábor végével törli, a többi adatot a számviteli szabályok alapján 5 évig tárolja. Hírlevélre való feliratkozás esetén a 4. és 7. pontban szereplő adatokat leiratkozásig tárolja.

​8. Adatok tárolása

Az Ön által megadott adatokat digitálisan tároljuk.


9. Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei

Személyes adatai kezelése esetén Önt számos jog megilleti, amely jogokat a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségre küldött kérelem útján gyakorolhatja.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga

Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni. A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:

​a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

​Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Adathordozhatósághoz való jog

Személyes adatai hordozhatóak, így Ön jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy Ön az általunk kezelt személyes adatait számítógép által olvasható és Ön által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg.

Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel az Adatkezelővel a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségén keresztül.

A személyes adatok törlésének joga

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben

​a) személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy

b) visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy

c) tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;

d) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy

e) személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

Amennyiben törölni kívánja az általunk tárolt személyes adatait, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Az adatkezelés korlátozásának joga


Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben

​a) úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy

b) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy

c) személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy

d) Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.


A tiltakozás joga

Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.


Valamely jog gyakorlásának megtagadása esetén, vagy ha Ön nem elégedett a tőlünk kapott válasszal, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.


Jelen nyilatkozatot elfogadom és kijelentem, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján készült Adatkezelési Tájékoztatót elolvastam, megértettem és tudomásul vettem. Hozzájárulok, hogy a fentiekben megjelölt személyes adataimat az Adatkezelő, a fentiekben megjelölt adatkezelési céllal kezelje, és felhatalmazást adok az Adatkezelőnek a közölt adatok helyességének ellenőrzésére. Kijelentem továbbá, hogy a jelen nyilatkozat és a nyilatkozatban foglalt hozzájárulások megadása önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon vagy a 2011. évi CXII. törvény 6.§-án nyugszik. A weblap látogatóinak adatai esetében: Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalak látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít. Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a „Google Analytics” végzi. Az Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtathat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezen adatok felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá: ezek a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak. A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban érhetőek el. További információ a Google és a Facebok adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható:

http://www.google.com/privacy.html és:

https://www.facebook.com/about/privacy/